top of page

מנהיגות אינה עניינו של אדם אחד. מנהיגות משמעה בניית מחויבות משותפת וטיפוח צוות מנהיג. 

(Wallace foundation, 2008 Becoming a leader ).

אנו מסייעות למנהלים לקדם את ניהול הצוותים ולביסוס עבודת צוות שיש בה תמיכה הדדית, חשיבה משותפת וחתירה להשגת מטרות משותפות.

מטרתנו לאפשר למנהלים ולצוות לזהות את הכוחות המפעילים אותם ולפתח יחד איתם עבודת צוות אפקטיבית יותר, בהתאמה לסביבת העבודה, למשימות ולאנשים.

פיתוח צוות

במה עוסק היעוץ ? 

  • בפיתוח תקשורת ויכולת לעבוד בשיתוף

  • בפיתוח מחוייבות משותפת למטרות

  • בזיהוי הדינאמיקה הצוותית והבנת התהליכים הגלויים והסמויים

  • בניהול חילוקי דעות וקונפליקטים

bottom of page